دریافت فیلم کارگاه آموزشی R

توجه: حجم فایلهای این ویدیو 2.12 گیگا بایت می باشد

دریافت بخش اول دریافت بخش دوم دریافت بخش سوم


دریافت فیلم کارگاه ارزیابی عملکرد مدیران

توجه: حجم فایلهای این ویدیو تقریبا 4 گیگا بایت می باشد

دریافت بخش اول دریافت بخش دوم دریافت بخش سوم دریافت بخش چهارم